Dla Kandydata

Dla kandydata

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

Przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U. 2022 poz. 2431).
 3. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także  terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych  II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.
 4. Zarządzenie  Nr 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn.zm.)

§ 1

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do pięcioletniego technikum oraz czteroletniego liceum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej.
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej prowadzi nabór do szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej.

§ 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Lp.Termin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającegoRodzaj czynności
1.od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz.15.00od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r.Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).
2.od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz.15.00————-Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
3.do 10 lipca 2023 r.do 4 sierpnia 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4.do 17 lipca 2023 r.11 sierpnia 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
5.

19 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2022 r.

do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6.od 15 maja do 21 lipca 2023 r.od 4 do 17 sierpnia 2023 r.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe
7.od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
8.

27 lipca 2023r.

do godz. 12.00

22 sierpnia 2023r.

do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
9.do 1 sierpnia 2023 r.25 sierpnia 2023 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
11.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
12.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyRozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przekazane drogą elektroniczną na adres: zsp@mszana.com.pl (w wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku, na który kandydat wnioskuje o przyjęcie).

§ 3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych będą decydować oceny z następujących przedmiotów:

Technikum kształcące w zawodzie:

 1. technik hotelarstwa – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
 2. technik ekonomista – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
 3. technik logistyk –  j. polski, matematyka, j. angielski, geografia,
 4. technik żywienia i usług gastronomicznych – j. polski, matematyka, j. angielski,  biologia,

§ 4

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego będą decydować oceny z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia.

§ 5

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia – 200 pkt., w tym:
 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 2.   72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną
 3. 28 pkt – za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§ 6

 1. Sposoby przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki,-mnoży się przez 0,35 a języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
 2. Sposoby przeliczania na punkty ocen wyrażonych w stopniach z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  1. celujący po 18 punktów
  2. bardzo dobry po 17 punktów
  3. dobry po 14 punktów
  4. dostateczny po 8 punktów
  5. dopuszczający po 2 punkty
 3. Kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt. za szczególne osiągnięcia w tym :
 1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
 2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 6. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w powyższych punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt
 8. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – 3 pkt.

§ 7

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

§ 8

Wniosek o przyjęcie do szkoły poza dokumentami określonymi w § 2 należy uzupełnić o:
 1. 2 zdjęcia;
 2. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia do szkoły ponadpodstawowej (w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego),
 3. kartę informacyjną,
 4. kartę zdrowia.

§ 9

 1. Pozostałe zasady rekrutacji nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Klauzula informacyjna
dotycząca naboru w placówkach oświatowych

POSTAW NA ZSP

Skip to content