Dla Kandydata

Dla kandydata

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej   

do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

Przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, tekst jedn.zm.)
 2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U. 2022 poz. 2431).
 3. Zarządzenie nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.
 4. Zarządzenie nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

§ 1

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do pięcioletniego technikum oraz czteroletniego liceum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej.
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej prowadzi nabór do szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej.

§ 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Lp. Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego Rodzaj czynności
1. od 13 maja do 4 lipca 2024r. od 17 lipca do 24 lipca 2024 r. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I.
2. od 21 czerwca do 4 lipca 2024r. ————- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. do 9 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w oświadczeniach.
4. 11 lipca 2024 r. do godz. 12.00   30 lipca 2024 r. do godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. od 13 maja do 11 lipca 2024 r. od 17 lipca do 30 lipca 2024 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.
6. od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
7. 16 lipca 2024r. do godz. 12.00 2 sierpnia 2024r. do godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
8. do 19 lipca 2024 r. 7 sierpnia 2024 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
9. do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 

§ 3

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych będą decydować oceny z następujących przedmiotów:

Technikum kształcące w zawodzie:

 1. technik hotelarstwa – polski, matematyka, j. angielski, geografia
 2. technik ekonomista – polski, matematyka, j. angielski, geografia
 3. technik logistyk – j. polski, matematyka, j. angielski, geografia,
 4. technik żywienia i usług gastronomicznych – polski, matematyka,
  j. angielski,  biologia,

§ 4

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego będą decydować oceny z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.

§ 5

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia – 200 pkt., w tym:

 

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 2. 72 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną,
 3. 28 pkt – za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§ 6

 1. Sposoby przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki,- mnoży się przez 0,35 a języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
 2. Sposoby przeliczania na punkty ocen wyrażonych w stopniach z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
  1. celujący po 18 punktów
  2. bardzo dobry po 17 punktów
  3. dobry po 14 punktów
  4. dostateczny po 8 punktów
  5. dopuszczający po 2 punkty
 3. Kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt. za szczególne osiągnięcia w tym :
  1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   4. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  6. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.
 5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

§ 7

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

§ 8

Wniosek o przyjęcie do szkoły poza dokumentami określonymi w § 2 należy uzupełnić o:
 1. 2 zdjęcia;
 2. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia do szkoły ponadpodstawowej (w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego),
 3. kartę informacyjną,
 4. kartę zdrowia.

§ 9

 1. Pozostałe zasady rekrutacji nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Klauzula informacyjna
dotycząca naboru w placówkach oświatowych

POSTAW NA ZSP

Skip to content