Matura

matura

O EGZAMINIE

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 • wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎     

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego)

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 1. Do 30 września wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły.
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września
 4. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są na stronie cke.

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

 

INFORMATORY o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania

 

ARKUSZE MATURALNE z ubiegłych lat

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

 

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 

INFORMACJA O DOZWOLONYCH PRZYBORACH

 

MATURA 2022

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU
MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY
DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

 1. W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do
  września, w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
  dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób,
  o których mowa w pkt 3a.

3a. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego
może przystąpić absolwent, który:

a)w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić
wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub

b)zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo –
  w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących
  przedmiotów:

a)język polski,

b)matematyka,

c)język obcy nowożytny.

Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje
również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo
dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
  b. chemia
  c. filozofia
  d. fizyka
  e. geografia
  f. historia
  g. historia muzyki
  h. historia sztuki
  i. informatyka
  j. język łaciński i kultura antyczna
  k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
  l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski,
  litewski, niemiecki, ukraiński)
  m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
  hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  n. język polski
  o. język regionalny (język kaszubski)
  p. matematyka
  q. wiedza o społeczeństwie.

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa nie musi przystąpić absolwent:

 1. 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo
 2. branżowej szkoły II stopnia z roku 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie
technika
.

W 2022 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż
pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot
dodatkowy język polski, zdaje ten egzamin tylko w części pisemnej (na poziomie
rozszerzonym).

Skip to content