Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony WWW

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY WWW

WSTĘP DEKLARACJI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zspmszana.edu.pl

DANE TELEADRESOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. Józefa Marka

Adres: 34-730 Mszana Dolna
ul. Józefa Marka 2
tel: (018) 3310135
e-mailzsp@mszana.com.pl

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

Strony internetowa szkoły posiadają następujące ułatwienia:

  • wysoki i negatywny kontrast 
  • możliwość włączania jasnego tła
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-14

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Wacławik 
e-mail: zsp@mszana.com.pl
Telefon: (018) 3310135

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoły mieści się pod adresem: 34-730 Mszana Dolna, ul. Józefa Marka 2. Szkoła posiada wejście od strony dziedzińca, które umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez podjazd, bez barier architektonicznych. Ponadto do budynku szkoły prowadzi jeszcze sześć wejść – jedno wejście główne budynku, kolejne wejście główne od strony parkingu szkolnego, trzy kolejne wejścia  wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne oraz jedno wejście bezpośrednie na salę gimnastyczną. W gabinecie dyrektora szkoły znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejścia do budynku, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, której funkcja jest czasowo zawieszona.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Dodatkowo na parterze szkoły znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 
Skip to content