Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych osobowych dotyczy: uczniów/dzieci, rodziców/ opiekunów prawnych,  innych osób, których dane przetwarzamy ze względu na realizację obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych
  im. inż. Józefa Marka
  ul. Józefa Marka 2
  34-730 Mszana Dolna
  tel. 18 331 01 35
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy – Prawo Oświatowe z dn.
  14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda, lit. b) gdy konsekwencją będzie zawarcie umowy, a także realizacja działań przed jej zawarciem, lit. c) jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy lub w oparciu o uzasadniony interes administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zdjęcia lub wyniki z konkursów/ zawodów – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda mogą pojawiać się na portalach społecznościowych lub stronach internetowych czy prasie.
 5. Każde dziecko/uczeń, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody w zakresie, którym była udzielona bez wpływu na przetwarzanie przed jej odwołaniem.
 6. Dziecko, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz
  w celu zawarcia umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą powodować trudności w kompleksowej realizacji zadań.
 1. Jeśli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl.
 2. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeżeli będziemy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych, min. dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym „RODO” informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej e- mail:zsp@mszana.com.pl, tel. 18 3310135.
 1. Dane przetwarzane są na podstawie RODO oraz art. 154 i 111 Ustawy o ochronie danych osobowych: monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i  osób przebywających na terenie monitorowanym. Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne-wszystkie korytarze i ciągi ewakuacyjne oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów wejście główne, drogi dojścia, ogrodzenie.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nie dłużej niż 14 dni. Niezależnie od powyższego zapisy z monitoringu przechowywane będą bezwzględnie zgodnie z ww. ustawą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Dane osób zarejestrowanych w monitoringu nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W uzasadnionych przypadkach te prawa mogą podlegać ograniczeniu.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa
 6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mail dmarek@admarek.pl lub pisemnie na adres ww. Administratora.

 

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY?​

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK ("COOKIES")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

Kontakt:

Telefon: (18) 3310135
e-mail: zsp@mszana.com.pl

Anna Pieprzyk
Kontakt:
e-mail: odo.dmarek@admarek.pl
tel. 600067995
lub pisząc na adres ADO z dopiskiem „ do IOD”

Zastępca IOD
Joanna Grabowska
mail: odo.dmarek@admarek.pl
tel. 535890125
lub pisząc na adres ADO z dopiskiem „ do IOD”

Skip to content